ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์

www.archismarthome.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท อาร์คิ-ทรอนิค จำกัด (“บริษัท”)

1. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

1.1 บริษัทมีหน้าที่เพียงแต่ให้บริการเชื่อมโยงอุปกรณ์แก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ อุปกรณ์ดังกล่าวได้แค่ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานไฟฟ้าภายใน บ้าน, อาคาร, หรือสถานที่ของผู้ใช้ ในรูปแบบ Internet of thing
1.2 เว็บไซต์ของเราให้บริการอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน, อาคาร สถานที่ของผู้ใช้ การใช้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายทางด้านกฎหมายจากการใช้สินค้าและบริการ หลักจากตรวจสอบว่าการทำของอุปกรณ์ถูกตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
1.3 ทางเรามีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่าให้แก้สารธณะ ยกเว้นการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเป็นตัวอย่างการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเราจะทำการขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนนำข้อมูลไปเปิดเผย ท่านสามารถศึกษาต่อได้ในข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัวและการโอนถ่ายข้อมูล” ด้านล่าง
1.4 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับทางเรา
1.5 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามหากท่านได้กระทำผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเราอาจสงวนสิทธิไม่ให้บริการท่าน


2. นโยบายความเป็นส่วนตัวและการถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านได้ให้หรือถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลออกจากเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย อาทิ การบิดเบือนข้อมูล การหมิ่นประมาท หรือการข่มขู่ เป็นต้น รวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อการบริการและเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์เท่านั้น โดยจะไม่มีการนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นในกรณี เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งเราจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบเมื่อสัญญาความยินยอมของท่านหมดอายุ หรือได้รับการเพิกถอน


3. ทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้า เนื้อหา รูปภาพ และเครื่องหมายการบริการบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เว้นแต่จะระบุว่ามาจากแหล่งอื่น ท่านไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้


4. ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

ท่านไม่สามารถนำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด และท่านไม่สามารถกระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา เชื่อมโยงโอนถ่ายหรือเผยแพร่ เนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ละเมิดความลับ หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงาน ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะรายงานการละเมิดไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย


5. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ

5.1 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หากท่านยังคงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์หลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้ประกาศไว้ จะถือว่าท่านได้ยินยอมเงื่อนไขดังกล่าว


6. ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

Archi Smart Solution และบริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะควบคุมการทำงานไฟฟ้าภายใน บ้าน, อาคาร, หรือสถานที่ของผู้ใช้ นี้ทั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ www.archismarthome.com หรือผ่านทางอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการหรือนอกเหนือจากการให้บริการที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำไปในทางที่ผิด ทางผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดชอบดังข้อมูลดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น


7. ช่องทางในการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล apps.architronic@gmail.com